Ple de l'Ajuntament de l'1 de setembre

  • Actualitzat:
  • Creat:

El dijous 1 de setembre de 2016 es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Es van tractar els assumptes següents:

Ple de l'Ajuntament
Ple de l'Ajuntament

Plec per a l’adjudicació de les obres del centre assistencial de Vandellòs

Amb els vots favorables dels regidors de l’equip de govern (6 PSC i 1 FIC), dels 3 regidors de CiU i de la regidora del PP i amb l’abstenció dels 2 regidors d’ERC, el Ple de l'Ajuntament va acordar l’aprovació inicial del plec de clàusules que ha de regir l’adjudicació de les obres de reforma del centre assistencial polivalent de Vandellòs.

Aquest plec de clàusules estarà en exposició pública durant un període de 20 dies, en que es podrà presentar al·legacions.

Les obres al centre assistencial polivalent de Vandellòs es realitzaran per a traslladar a la planta baixa del edifici, el consultori mèdic i per a ubicar a la primera planta, el centre de dia i la residència de la gent gran, que disposarà de dormitoris dobles per a donar cabuda a 12 residents. El pressupost dels treballs a realitzar és de 237.000 euros. 

El centre de dia de Vandellòs va entrar en funcionament a l’abril de 2012 i disposa de 20 places. Quan les obres incloses al plec de clàusules ara aprovat estiguin finalitzades, també disposarà de 12 places de residència.

 

Plecs de clàusules dels concerts per a la gestió integral de cadascun dels dos centres de dia de l’Ajuntament

El Ple, va acordar per unanimitat l’aprovació inicial dels dos plecs de clàusules que han de regir les adjudicacions dels concerts per a la gestió integral del centre de dia de Vandellòs i del centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant, dels que és propietàri l'Ajuntament.

Els dos plecs de clàusules aprovats estaran en exposició pública durant un període de 20 dies, en que es podrà presentar al·legacions.

 

Nou curs escolar

El Ple va aprovar per unanimitat les bases del programa municipal de subvencions per a l’ensenyament del curs escolar 2016-2017.

Les principals novetats són: que els llibres de 4rt d’ESO també estaran inclosos al programa de reciclatge de llibres de text i que la nova línia d’ajudes al transport per als alumnes de Cicles Formatius que s’hagin de desplaçar fora del municipi per poder cursar els seus estudis, s’estén fins als 29 anys.

També es van aprovar per unanimitat els preus públics de les llars d’infants i de l’escola municipal de música, als que no s’aplica cap increment i queden igual que el curs anterior.

 

Pla local de joventut

El Ple va aprovar per unanimitat el nou pla local de joventut.

Aquest pla s’ha elaborat a través d’enquestes directes als joves del municipi, reunions i taules de participació amb les entitats juvenils i els col·lectius que, de manera transversal, tinguin algun àmbit d’afectació a les persones del municipi que tenen entre 12 i 35 anys. Té quatre anys de vigència. Consisteix en un apartat demoscòpic que reflecteix la situació, interessos i necessitats dels joves del municipi per establir un diagnòstic general de quines són les línies d’actuació que cal aplicar a les polítiques de joventut. De les enquestes, se’n desprenen dades d’interès i mancances, que aconsellen que en els propers quatre anys les polítiques de joventut han d’anar orientades cap a l’educació en la salut i emocional i l’habitatge.

 

Ordenança de serveis a la comunitat

El Ple va acordar per unanimitat l’aprovació inicial de l’ordenança de serveis en benefici de la comunitat.

L’ordenança estarà en exposició pública durant un període de 30 dies, en que es podrà presentar al·legacions.

La nova ordenança respon a la situació de crisi econòmica, que ha comportat que algunes persones no puguin pagar les multes i sancions de l’Ajuntament. Per a facilitar que aquestes persones puguin compensar el perjudici que provoca la infracció, es preveu plans de formació o la prestació d’un servei determinat a la comunitat d’una durada que estigui en consonància amb la gravetat de la infracció que hagin comès.

 

Ampliació de la Plaça Doctors Gil Vernet

El Ple va aprovar per unanimitat adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici de Cal Guirro i d’ampliació de la Plaça Doctors Gil Vernet de Vandellòs a l’empresa Construccions Jordi Riera, per un import de 162.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos.

 

Gestió municipal

Es va donar compte al Ple de l’Ajuntament: dels l’informes d’Intervenció en relació al pagament de factures corresponents al primer i segon trimestre de 2016, que l’Ajuntament ha facilitat a l’Administració de l’Estat; dels decrets d’Alcaldia d’àmbit genèric, així com dels decrets de personal signats des del 20 de juny fins al 19 d’agost de 2016.

Per unanimitat, el Ple va aprovar la ratificació dels acords de la Junta de Govern local, del 15 de juliol de 2016 envers l’aprovació de l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera local 2016 i del 20 de juliol de 2016 envers l’aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES).

Amb els vots favorables dels 6 regidors de l’equip de govern, dels 2  regidor d’ERC i de la regidora del PP i l’abstenció dels 3 regidors de CiU, el Ple va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació número 4 del pressupost de despeses de 2016.

L’expedient aprovat estarà en exposició pública durant un període de 15 dies, en que es podrà presentar al·legacions.

Mantenint el mateix import del pressupost i mitjançant baixes i altes, es modifiquen els imports d’aquelles partides que s’han d’ajustar a les necessitats actuals de despesa. L’import global de les modificacions aprovades es de 189.319 euros. 

 

Moció sobre el servei ferroviari de rodalies

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció conjunta del PSC, CiU, ERC i la FIC en la que, després d’un estiu ple d’incidències en la xarxa de trens de Catalunya, amb una especial gravetat en la línia R-16 que passa per l’Hospitalet de l’Infant, es demana al govern espanyol i a ADIF un servei de rodalies de qualitat i el traspàs de la xarxa a la Generalitat de Catalunya. 

L'objectiu és aconseguir que no es repeteixin imatges com les d’aquest estiu, quan en més d’una ocasió, els trens s’han quedat aturats a la via durant hores deixant atrapats i tirats a centenars de passatgers.

La regidora del PP va aprovar la moció, però va fer constar en Acta que no compartia la petició que es fa al punt quart, on es demana el traspàs de la xarxa de rodalies a la Generalitat de Catalunya.

 

Altres assumptes

Es va donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 27 de juliol de 2016 per sol·licitar la inclusió del municipi al PUOSC 2016-2017 i dels preus aprovats per la Junta de Govern per les activitats culturals de l'estiu 2016, les activitats d'estiu dels joves i per la Festa Major de Sant Roc 2016.

L’Alcalde va informar que el dia 19 de setembre es convocaran reunions amb els veïns del municipi per a iniciar el procés participatiu del Pressupost de 2017.

En relació al deficient servei ferroviari que hem patit aquest estiu, l’Alcalde va informar de l’escrit que ell va enviar al Ministre de Foment en funcions, senyor Català, del que també li va enviar còpia al Conseller Rull.

També en relació a les infraestructures ferroviàries que afecten al nostre municipi, l’Alcalde va informar de les preguntes parlamentaries dirigides al Ministeri de Foment que el Diputat per Tarragona Joan Ruiz, en representació del Grup Socialista, ha presentat al registre del Congrés dels Diputats en l’actual legislatura.

 

Precs i preguntes

Es van atendre les preguntes i els precs que van fer els grups municipals de l’oposició.

 

Llastres Serveis Municipals, S.L.

Els membres del Ple de l’Ajuntament, costituïts com a Junta General d’Accionistes de l’empresa Llastres Serveis Municipals, S.L., van aprovar per unanimitat les activitats i els preus tardor/hivern 2016-2017.

 

(Adjuntem dos vídeos: un, amb la valoració de la portaveu del grup socialista Cristina Borràs i l'altre amb la informació del Ple de l'Ajuntament, emesa per TVV)